و وصینا الانسان بوالدیه حسنا

در سه جای دیگر نیز، نیکی به پدر و مادر به‌عنوان توصیه الهی مطرح شده است: «و وصینا الانسان بوالدیه حسنا؛ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. » و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کردیم، که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید و آدمی چهل ساله گشت (و عقل و

2022-12-04
    اضافة وتعديل على الصور ب دون برامج