بش ار بن ب رد

تاسا‏)اتمیلیم‏111 / 10(‏هیروف‏و‏)اتمیلیم‏139 / 20(‏یجناسرابتعا‏ةرود‏رد‏شراب‏رادقم‏ یاتشیب‏، ینچمه ‏ راام‏و‏)ااتمیالیم161 / تفه هنم رد ار رسرد ر هنحاد مر اچ ئس لقانح نی ب ل یو شناد نیا ً بض . دو ب ی مخز طلست رد روکذم هحاس نوچ لکشم رایسب اب مه نآ ،میداد لاقتنا ناورپ تیلاو زکرم هناخافش زور ــ بش :دننام

2022-11-30
    حرف j&ق
  1. + زا + !(1و +1ا زا 5i˛ !* را h ˝@˚ + 6 رد b
  2. هيثم سرحان
  3. ـمالية رد النظـ
  4. ـم لبنـ
  5. 1
  6. ac
  7. إمام الشعراء المولدين